Přehled činnosti ČFS

2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 • 2021 2022


Akce za rok 2022

ČFS JČMF zahájila činnost hned 10. ledna formou aktivní účasti při přípravě a realizaci semináře “Johannes Kepler a jeho odkaz pro 21. století” na gymnáziu Jana Keplera v Praze.Na konci března pak proběhla v Praze velká mezinárodní akce, která v roce 2022 významně zviditelnila činnost ČFS JČMF: Festival Science on Stage, u kterého se ČFS stala odborným partnerem, a který finančně podpořila. Rok 2022 byl pro Jednotu českých fyziků a matematiků rokem sjezdovým, což pro náš pobočný spolek znamenalo povinnost svolání valného shromáždění (VS) spojeného se zvolením nového výboru.

Poslední porada výboru ve starém složení proběhla 10. 3. 2022 a jejími hlavními body bylo vedle přípravy VS schválení hospodaření ČFS za rok 2021, příprava návrhu sjezdových vyznamenání za ČFS a organizace letošní soutěže o Cenu Milana Odehnala, která je každý sudý rok podporována i z prostředků Rady vědeckých společností (RVS). Valné shromáždění ČFS proběhlo ve čtvrtek dne 21. dubna od 16 hod. v posluchárně F2 MFF UK Ke Karlovu 5, Praha 2. Do výboru bylo nominováno 15 kandidátů, navíc byli navrženi 3 kandidáti do kontrolní a revizní komise. Hlasování o novém výboru proběhlo elektronicky nebo korespondenční resp. prezenční formou. V rámci VS proběhla i první ustavující porada nově zvoleného výboru ČFS, během které bylo i úspěšně zvoleno nové předsednictvo výboru, tj. funkcionáři.

Dále byla činnost naší společnosti vydařeně zviditelněna na mezinárodní úrovni formou finančního sponzorství prvního Fóra Evropské fyzikální společnosti (EPS Forum), které proběhlo ve dnech 2. – 4. června v Paříži a kterého se za ČFS zúčastnil její staronový předseda Jan Mlynář. Sjezd JČMF proběhl v Plzni ve dnech 23. – 25. června a v rámci Sjezdu se také podařilo vyhlásit výsledky soutěže vědeckých prací mladých pracovníků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2022. Vítězem soutěže se stal Vojtěch Vaněček z FzÚ AV ČR za výzkum a vývoj halogenidových scintilátorů. Nový výbor nejprve řešil několik žádostí o podporu tradiční činnosti formou hlasování per rollam (podpora činnosti Young Minds, podpora ocenění Albertus).

Předávání cen Albertus za rok 2022 se v brněnském planetáriu dne 26. září účastnil předseda ČFS. První řádné jednání nového výboru ČFS proběhlo dne 20. října na MFF UK a jeho podstatnou součástí byla i diskuse další účasti ČFS při přípravě rámcových vzdělávacích programů (RVP), kde zastupuje zájmy ČFS a JČMF kol. Jiří Dolejší. Členové výboru byli novým kol. J. Valentou pozváni i k oslavě 150. výročí Čs. Časopisu pro fyziku dne 24.10.2022 na FzÚ AV ČR, kterého se pak i řada členů ráda zúčastnila.


Akce za rok 2021

V roce 2021 byla spolková činnost České fyzikální společnosti nadále velmi výrazně omezena globální pandemickou situací. To se nejvýrazněji odrazilo ve formách jednání se zahraničními partnery, například s Evropskou fyzikální společností (EPS), která se na rozdíl od minulých let mohla konat jen distanční formou (jednání rady EPS proběhlo 8. dubna). Další takovou událostí bylo již 12. zasedání poradního výboru fyzikálních společností IPSEC, které se distanční formou konalo v rámci 47. kongresu polských fyziků v září 2021. Obou akcí se účastnil předseda ČFS.

Nejvýraznější aktivitou České fyzikální společnosti se v roce 2021 stala koordinace mnoha akademických institucí v České republice, které pobouřilo zbrklé a neodborné proškrtání Rámcových vzdělávacích programů (RPV) v tzv. malé revizi RVP, podle které nově nemusí být na úrovni základního vzdělání požadováno ani základní seznámení se s Newtonovými zákony. Pro tuto aktivitu se v celkem třech dopisech ministrovi školství podařilo získat velmi významné signatáře z řad reprezentantů českých přírodovědných institucí, a také nemalý zájem médií. Tyto aktivity včetně otevřených dopisů jsou dostupné na webových stránkách České fyzikální společnosti JČMF. Opět distanční formou proběhlo několik diskusních setkání na toto téma, bohužel bez hmatatelnějšího výsledku ve formě reflektování požadavků akademické obce.

Podařilo se také získat nového kolektivního člena, CEITEC VUT. Práce a diskuse výboru se pak začala postupně soustřeďovat na přípravu velkých akcí plánovaných na rok 2022: Valné shromáždění ČFS, Sjezd Jednoty (konkrétně se již projednal návrh ČFS na sjezdová vyznamenání), partnerství ČFS a Elixíru do škol, z. ú. pro evropskou konferenci učitelů Science on Stage v březnu 2022 v Praze a konečně chystané Forum EPS v červnu 2022 v Paříži. Na přípravě posledně jmenované akce za ČFS pracuje v programovém výboru Fora předseda ČFS i její místopředseda. Výbor ČFS se též rozhodl Forum EPS finančně podpořit, což jednak umožní širší, téměř bezplatnou, účast českých studentů a mladých fyziků na této konferenci a za druhé to významně zviditelňuje naši fyzikální společnost v zahraničí.

Česká fyzikální společnost JČMF byla v roce 2021 spolupořadatelem 18th IUVSTA summer school on Physics at Nanoscale, která proběhla v červnu na Fyzikálním ústavu AV ČR, a které se distanční formou účastnilo 130 vědců a studentů, z toho zhruba polovina ze zahraničí. V neposlední řadě v listopadu 2021 proběhla, tak jako v jiných lichých letech, s podporou Rady vědeckých společností Přehlídka činů ve zviditelňování fyziky, bohužel opět jen distanční formou. Přehlídky se účastnilo celkem 17 soutěžících. Všem bylo rozesláno písemné ocenění jejich práce (diplom), tři účastníci získali knižní odměnu, studentské dobrovolnické aktivity získaly i finanční odměnu. Příspěvky účastníků přehlídky jsou zaznamenány v nově založeném kanálu ČFS na YouTube.


Akce za rok 2020

V roce 2020 se většina úsilí členů České fyzikální společnosti soustřeďovala na uspořádání 20. konference českých a slovenských fyziků ve spolupráci s MFF UK a Slovenskou fyzikálnou spoločností. Konference se koná vždy jednou za tři roky, střídavě v České republice a na Slovensku (viz např. akce za rok 2017).  Jako jindy bylo nutné včas navrhnout a schválit zvané účastníky konference. Na rozdíl od jiných let byla zvláštní pozornost věnována didaktické sekci, do které byl povolen přístup všem učitelům fyziky zdarma, a také večernímu programu pro širokou veřejnost. Konference proběhla v nové budově MFF UK v areálu Troja ve dnech 7. – 10. září nakonec bohužel hybridní formou – s ohledem na pandemickou situaci se slovenští kolegové účastnili online.  Webové stránky konference jsou zde: https://indico.cern.ch/event/851173/, sborník evidovaný ve SCOPUS byl vydán na Slovensku a je online přístupný zde: sborník 20. konference KČSF.

V roce 2020 jsme také již tradičně, jako v každém sudém roce, organizovali a spolu s Radou vědeckých společností i finančně podpořili soutěž Milana Odehnala. Podrobnosti o soutěži včetně jmen vítězů ročníku 2020 jsou zde: https://ipnp.cz/cfs/index.php/cena-milana-odehnala/. Slavnostní předání cen proběhlo v rámci výše uvedené konference.

V roce 2020 probíhala také podstatná část realizace projektu  „Science to Go: extending to the outreach project“, podpořeného Evropskou fyzikální společností (EPS), díky kterému mohla být mj. pořízena kvalitní audiovizuální technika pro aktivity tohoto sdružení mladých fyziků. Vedle toho jsme také letos finančně podpořili první ročník ceny Albertus pro mimořádné učitele fyziky a informatiky.

S ohledem na pandemii Covid-19 bohužel probíhala naprostá většina akcí v roce 2020 formou videokonferencí nebo v nejlepším případě hybridní formou. Sem patří mj. schůze výboru ČFS, porady Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), jednání rady EPS 29. května 2020 nebo větší doktorská konference pořádaná odbornou skupinou dielektrik ČFS v září 2020, které se účastnilo přes 50 studentů z 6 zemí.


Akce za rok 2019

V rámci velké konference Německé fyzikální společnosti (DPG) sekce kondenzovaných látek se 4. dubna 2019 konal v německém Řezně společný seminář ČFS a DPG, na kterém vystoupili  s příspěvky o Česko-německé vědecké spolupráci za ČR prof. Tomáš Jungwirth a  doc. Pavel Jelínek z FzÚ AV ČR a Dr. J. Hlinka z ÚI AV ČR. Za ČFS se sympozia „Czech Republic Guest of Honor“ účastnil předseda ČFS doc. J. Mlynář. Ten pak pokračoval do Splitu na jednání Rady Evropské fyzikální společnosti (EPS), které se konalo 5. – 6. dubna. ČFS tam navrhla projekt „Science to Go: extending to the outreach project“, k němuž jsme nakonec úspěšně získali podporu 4200 EUR (2. pololetí 2019 – 2020). EPS i ČFS  budou též nadále podporovat pražskou pobočku Young minds http://www.youngminds.cz/.

Zahájili jsme i finální přípravy konference Českých a slovenských fyziků, plánované na září 2020. Proběhla velmi vstřícná jednání s MFF UK, která pro konferenci nabídla své prostory i další podporu jako spolupořadatel. Byly ustaveny česko-slovenské  výbory: programový (předseda J. Mlynář) a organizační (předseda M. Cieslar).

13. září 2019 se konalo v Krakově v rámci velké konference Polské fyzikální společnosti již 12. jednání skupiny Evropské fyzikální společnosti IPSEC (Informal Physical Societies Exchange, na jednání jsou zvány fyzikální společnosti zejména středoevropských států EU a vybraní hosté z jiných společností), kterého se za ČFS zúčastnil předseda doc. J. Mlynář.

Již posedmé doc. J Dolejší organizoval dne 13. 12 .2019 na MFF UK soutěžní přehlídku popularizačních činů, v rámci které bylo představeno celkem 22 aktivit, které v roce 2019 úspěšně zpřístupňovaly fyziku v naší zemi, viz https://ipnp.cz/~dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2019.htm.

Dalším kolektivním členem ČFS JČMF se na konci roku stala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT.


Akce za rok 2018

Hlavní událostí roku 2018 bylo Valné shromáždění společnosti dne 11. dubna 2018, kde bylo vyhodnoceno uplynulé funkční období a hospodaření ČFS JČMF, zvolen nový výbor na čtyřleté období a diskutovány priority další činnosti. Novými členy dvanáctičlenného výboru jsou Lukáš Kramárik z Young Minds a Stanislav Novák z UJEP, další 4 noví kandidáti nezískali potřebný počet hlasů a budou s námi spolupracovat z pozice náhradníků; rozhodnutím nového výboru se před- sednictvo ČFS JČMF nemění (předseda – Jan Mlynář, místopředsedové – Alice Valkárová, Miroslav Cieslar, tajemník – Miroslav Šulc, hospodář – Eva Šimečková). Na naše volební shromáždění pak navázal i volební sjezd JČMF, který se konal v červnu v Ostravě. Ve výboru JČMF došlo k podstatným změnám, novou předsedkyní se stala doc. Alena Šolcová z FIT ČVUT, tajemníkem doc. Antonín Jančařík z Pedagogické fakulty UK.

V letošním roce se také konala soutěž vědeckých prací o cenu Milana Odehnala, která se vyhlašuje vždy jednou za dva roky. Letošním vítězem soutěže se stal Lukáš Lacina z Přírodovědecké fakulty UPOL, na druhém místě skončili Michael Greben z MFF UK a Bobir Toshmatov ze Slezské univerzity v Opavě, o třetí místo se dělili Katarína Gajdošová z Ústavu Nielse Bohra v Kodani, Jaroslava Hrtánková z ÚJF AV ČR a Michal Vališka z MFF UK, zvláštní cenu získali Daniel Duda ze Západočeské univerzity, Giovanni De Gregorio z ÚJF AV ČR, Michal Jex z FJFI ČVUT a Martin Šubr z FzÚ AV ČR. Předání cen proběhlo v Refektáři MFF UK dne 26. června spolu s předáním slavnostních vyznamenání JČMF členům pražské pobočky. K finanční odměně vítězů významně přispívají členské příspěvky kolektivních členů ČFS JČMF.

ČFS JČMF nadále finančně podporuje i českou buňku EPS Young Minds, která velmi dobře funguje. V letošním roce v květnu pořádala v Praze evropské setkání Young Minds, vedle toho organizuje řadu seminářů, diskusí a programů, včetně panelu 5. prosince 2018 o popularizaci vědy, kterého se mj. účastnil Daniel Stach z Hyde Parku Civilizace.

Akce za rok 2017

Hlavní událostí roku 2017 byla naše organizační a programová účast na 19. konferenci českých a slovenských fyziků, kterou pořádala Slovenská fyzikální společnost od 4. do 7. září 2017 na Prešovské univerzitě. Z prostředků ČFS jsme sponzorovali konferenční poplatek vítězům loňské ceny Milana Odehnala. Další pokračování této konferenční řady je plánováno na rok 2020 v České republice.

V letošním roce se také podařilo získat České fyzikální společnosti v partnerství s Rádiem Wave (rádio pro mladé) Českého rozhlasu finanční podporu ve výši 4000 EUR od Evropské fyzikální společnosti (EPS) na projekt „Journey full of discoveries“. V rámci projektu navštívili dva reportéři rádia evropská vědecká střediska ESO, CERN, ILL, ESRF, ITER a JHR. Reportáže byly odvysílány na podzim na rádiu Wave.

V listopadu 2017 se konala pravidelná dvouletá přehlídka popularizačních činů ve fyzice. Vzhledem k zájmu o tuto přehlídku z minulých let a díky podpoře Jednoty čs. matematiků a fyziků se letos přehlídka rozšířila i o matematické popularizační činy a o matematické a fyzikální soutěže, včetně olympiád, a účastnili se jí i mimořádně talentovaní studenti. Rozšířená přehlídka proběhla jako víkendová akce v Hotelu Labe v Pardubicích ve dnech 24. – 26. listopadu. Z prostředků RVS získalo pět vybraných týmů ve fyzice finanční podporu
ve výši 5000 Kč, jeden (Science to Go) ve výši 10000 Kč na další činnost.

V letošním roce jsme udělili celkem čtyři pamětní diplomy a medaile České fyzikální společnosti: nejprve kolegům J Nadrchalovi (dlouholetá práce ve výboru a v EPS) a E. Těšínské (historie fyziky) na setkání Physics Café dne 8. června, a poté na Setkání v Labi dne 25. listopadu J. Langerovi (filosofie fyziky) a R. Dvořákovi (aerodynamika). Tři posledně jmenovaní byli oceněni i za nezištnou účast na seminářích o Ernstu Machovi v roce 2016.

Akce za rok 2016

Organizovali jsme a finančně podpořili soutěž vědeckých prací mladých fyziků o cenu Milana Odehnala, další kolo se bude konat v roce 2018. Připomněli jsme si také sté výročí úmrtí Ernsta Macha, a to nejen při slavnostním odhalení pamětní desky v únoru, ale též v rámci dvou seminářů ČFS pro širší odbornou veřejnost a panelové diskuse během Týdne vědy a techniky. V prosinci jsme se již podruhé podíleli na setkání mladých JČMF, kde měla hezký příspěvek vítězka ceny Milana Odehnala Dr. Helena Reichlová z FzÚ a kde se zároveň velmi dobře prezentovala pražská pobočka projektu Young Minds Evropské fyzikální společnosti – tuto pobočku též finančně podporujeme.

Z hlediska budoucnosti ČFS je důležité, že se v červnu 2016 podařilo řádně odhlasovat a schválit změnu našeho organizačního a jednacího řádu a následně provést registraci ČFS jako pobočného spolku JČMF dle nové zákonné úpravy sdružovacího práva.

ČFS spolupořádala 10. mezinárodní Fröhlichovo symposium Biophysical Aspects of Cancer v prostorách 1. lékařské fakulty UK v Praze ve dnech 1.– 3. července 2015 ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR. Symposia se účastnilo 36 odborníků převážně ze zahraničí, viz http://palata.fzu.cz/cancer/conf/  – odpovídá RNDr. V. Novotná, CSc., FzÚ AV ČR Praha. ČFS též zaštítila konání 22. polsko-českého semináře Structural and Ferroelectric Phase Transitions, který se konal v polském Hucisko 16.-20. května 2016 a účastnilo se ho přes 100 odborníků – odpovídá S. Kamba z odborné skupiny Fyzika dielektrik.

Česká fyzikální společnost JČMF podpořila částkou 7 tis. Kč konání 7. Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice 23. – 24. května na FJFI ČVUT v Praze.

Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS pokračovala v pořádání seminářů konaných pod názvem Akademické forum, zaměřených na aktuální problematiku ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Semináře jsou veřejné, volně přístupné a konají se v sídle JČMF v Praze, Žitná 25, díky vstřícnosti vedení Matematického ústavu Akademie věd ČR v jeho Velké posluchárně.
V roce 2016 bylo uspořádáno těchto deset seminářů.

Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (např. OS fyzika plazmatu – Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, Young Minds EPS – Physics Pizza Parties aj.).

Akce za rok 2015

Dne 31. března 2015 vstoupila v platnost dohoda o reciprocitě členských výhod mezi ČFS a Americkou fyzikální společností (APS), která zejména přináší individuálním členům ČFS možnost aktivní účasti na konferencích pořádaných APS. V dubnu 2015 začala v rámci ČFS pracovat první skupina Young Minds, podporovaná EPS. ČFS se podílela na organizování níže uvedených konferencí a seminářů. Mimo akcí oficiálně spolupořádaných ČFS je zahrnuto i několik dalších, které odborné skupiny ČFS považují za svou aktivitu vyvíjenou členy na fyzikálních pracovištích.

Mezinárodní:

 • Tříkrálová konference 2015 (konference mladých českých a slovenských fyziků pracujících u nás i v zahraničí) se konala 5. ledna 2015 na FJFI ČVUT v Praze. Diskusního programu se účastnil předseda ČFS.
 • Spolupořádání 15. mezinárodní konference o feroelektrických kapalných krystalech v hotelu DAP v Praze ve dnech 28. června – 3. července 2015 ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR a Ústavem organické chemie na VŠCHT. Konference se účastnilo 135 odborníků převážně ze zahraničí, viz http://palata.fzu.cz/flc15/. Odpovídá RNDr. V. Novotná, CSc., FzÚ AV ČR Praha.
 • Spolupořádání 5. setkání evropských doktorandů v oboru termojaderné fúze FuseNet PhD event 2015, pořádané na FJFI ČVUT v Praze ve dnech 15. – 17. listopadu 2015. Setkání se účastnilo 130 studentů z celé Evropy, ČFS jim ze svých fondů věnovala publikace Physics in Prague. Odpovídá doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., ÚFP AV ČR Praha.

České a česko-slovenské:

 • Skupina Fyziky dielektrik ČFS pořádala výjezdní seminář Strukturní a feroelektrické fázové přechody ve dnech 10. – 12. 6. 2015 v Rokytnici nad Jizerou, kterého se účastnilo 30 odborníků.
 • Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS pokračovala v pořádání seminářů konaných pod názvem Akademické forum, zaměřených na aktuální problematiku ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Semináře jsou veřejné, volně přístupné a konají se v sídle JČMF v Praze, Žitná 25, díky vstřícnosti vedení Matematického ústavu Akademie věd ČR v jeho Velké posluchárně. V roce 2015 bylo uspořádáno těchto deset seminářů (v závorce je počet účastníků):

15. 1. 2015 AF-LVIII: Kontrola hospodaření MŠMT, VŠ a Akademie věd ČR. (28)

12. 2. 2015 AF-LIX: Diferencované přístupy k matematice. (35)

12. 3. 2015 AF-LX: Institucionální akreditace I. (19)

9. 4. 2015 AF-LXI: Projekt Krumlovia – Vědecké městečko v Českém Krumlově. (8)

14. 5. 2015 AF-LXII: Smysluplná novela vyžaduje efektivní logistiku. (11)

11. 6. 2015 AF-LXIII: Akademická samospráva. (20)10. 9. 2015 AF-LXIV: Výuka matematiky. (39)

15. 10. 2015 AF-LXV: Maturita z matematiky v letech 2015 – 2030. (18)

12. 11. 2015 AF-LXVI: K dominantám roku 2016: [1] Ernst Mach (1838 – 1916). [2] Zákon o výzkumu. (14)

10. 12. 2015 AF-LXVII: Liessmannova Praxe nevzdělanosti (13)

Záznamy z Akademických fór s prezentacemi a diskusními příspěvky jsou rozesílány vrcholným orgánům a grémiím státní správy, akademickým institucím zahrnujícím vysoké školy, Akademii věd ČR a dalším zainteresovaným institucím a jednotlivcům. Materiály Akademických fór jsou vyvěšeny na webových stránkách http://jcmf.cz/osov.

 • Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (např. OS fyzika plazmatu – Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, Young Minds – Physics Pizza Parties aj.).

Pedagogicko-popularizační akce

 • Po dvou letech se opět konala dne 20.11.2015 v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Holešovičkách Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti organizovaná J. Dolejším. Svou popularizační činnost prezentovalo 21 jednotlivců a organizací (např. MFF UK, AV ČR, Neuron, ÚDiF, iQLANDIA, ČT). Nejlepší účastníci byli oceněni diplomem a knižní odměnou. Ti z nejlépe hodnocených účastníků, kteří nejsou ve své činnosti podporováni finančně státními či soukromými institucemi pak byli oceněni ještě finančními odměnami. Na akci byly využity prostředky získané od Rady vědeckých společností (35 tis. Kč) a zbytek z prostředků ČFS (20 tis. Kč). Podrobnosti viz: https://ipnp.cz/~dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2015.htm
 • Zástupci ČFS se zúčastnili setkání mladých členů JČMF na půdě Matematického ústavu AV ČR dne 9. dubna 2015. Výbor ČFS po vzoru České matematické společnosti poprvé vyhlásil Soutěž pro mladé členy ČFS, určenou na podporu jejich odborně-organizační činnost. Z došlých přihlášek byly vybrány tři, které budou během roku 2016 podpořeny a následně vyhodnoceny.
 • Odborná skupina energetika ČFS přeložila a zveřejnila Stanovisko EPS k evropské energetické politice.

Akce za rok 2014

Mezinárodní:

 • Hlavní událostí roku 2014 bylo pořádání 18. konference českých a slovenských fyziků na Univerzitě Palackého v Olomouci ve dnech 16. – 19. září 2014. Na této konferenci se setkalo 113 odborníků včetně 41 fyziků ze Slovenska a 15 dalších zahraničních účastníků. Tato konference se v posledních desetiletích koná vždy jednou za tři roky, a to střídavě na Slovensku a v České republice. V letošním roce na konferenci zavítali i hosté z Maďarské fyzikální společnosti a z Polské fyzikální společnosti, a se zvanou přednáškou vystoupil předseda Evropské fyzikální společnosti prof. J. Dudley. V rámci konference byly též předány ceny Milana Odehnala (viz níže). Bližší podrobnosti lze získat na http://jcmf.upol.cz/kcsf18/.
 • ČFS se dále podílela na konání 21st Czech-Polish seminar Structural and ferroelectric phase transitions, Sezimovo Ústi, ve dnech 19. – 23. května 2015, která měla přes 100 účastníků, z toho 40 z ČR (odborná skupina Fyzika dielektrik).
 • Naši členové opět spolupořádali letní školu 12th Kudowa Summer School Towards Fusion Energy 9. – 13. 6. 2014 v Kudowě Zdroji, Polsko. Tuto akci pořádá každoročně Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion z Varšavy v rámci aktivit International Centre for Dense Magnetized Plasma, jehož součástí je i FEL ČVUT v Praze. Bude vydán sborník příspěvků na CD (Odborná skupina Fyzika plazmatu ČFS).
 • ČFS se dále podílela na zajištění International Workshop on Relaxor Ferroelectrics, Štiřín, 12. – 16. října 2014. 80 účastníků, z toho 30 z ČR (odborná skupina Fyzika dielektrik).

České a česko-slovenské:

 • Již tradičně byla pořádána Tříkrálová konference (konference mladých českých a slovenských fyziků pracujících u nás i v zahraničí, cca 30 účastníků), tentokrát 6. ledna 2014 na FJFI ČVUT v Praze (pražská pobočka ČFS).
 • Odborná skupina ČFS Organizace výzkumu pokračovala péčí svého předsednictva (předseda M. Černohorský, místopředsedové J. Musilová a J. Rákosník) při součinnosti dalších členů (V. Roskovec, J. Zlatuška a J. Smítal) v pořádání seminářů konaných pod názvem Akademické forum, zaměřených na aktuální problematiku ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Semináře jsou veřejné, volně přístupné. Konají se v sídle JČMF v Praze, Žitná 25, díky vstřícnosti vedení Matematického ústavu Akademie věd ČR v jeho posluchárně. V roce 2014 bylo uspořádáno těchto jedenáct seminářů (v závorce je počet účastníků):

23.1.2014 AF-X Novela o jmenování profesorů (20)

27.2.2014 AF-XLVIII Věda a vzdělávání v programu Vlády (18)

20.3.2014 AF-XLIX Vysoké školy a věda (25)

17.4.2014 AF-L Národní rada pro vědu (19)

22.5.2014 AF-LI. Vysoké školy a vzdělávání (19)

10. 6.2014 AF-LII Správa vědy (16)

2.7.2014 AF-LIII Z Akademických fór 2008 – 2014 (25)

18.9.2014 AF- LIV Nová strategie Akademie věd ČR (33)

23.10.2014 AF-LV Novela zákona o vysokých školách (16)

20.11.2014 AF-LVI. Univerzitní výzkum doma a ve světě (19)

11.12.2014 AF-LVII Přijímací zkoušková minima – proti a pro (20)

Záznamy z Akademických fór s prezentacemi a diskusními příspěvky jsou rozesílány vrcholným orgánům a grémiím státní správy, akademickým institucím zahrnujícím vysoké školy, Akademii věd ČR a další zainteresované instituce a jednotlivce. Materiály Akademických fór jsou vyvěšeny na webových stránkách http://jcmf.cz/osov.

 • V rámci Valného shromáždění ČFS na MFF UK dne 16. dubna proběhla přednáška R. Leitnera Neutrinové oscilace. Valné shromáždění bylo spojené s volbami nového výboru, a ustavující schůze výboru ČFS. Voleb se zúčastnilo celkem 121 členů ČFS.
 • Odborná skupina Matematická fyzika uspořádala v Praze ve dnech 7. – 8. června již 10. setkání matematických fyziků. Této akce, která se koná jednou za tři roky, se letos zúčastnilo 11 oborníků, z toho dva byli ze zahraničí.

Pedagogicko-popularizační akce

 • Česká fyzikální společnost organizovala v r. 2014 soutěž o Cenu Milana Odehnala. Tato soutěž pro mladé fyziky, ve které je hodnocena úspěšnost publikací nezávislou porotou, se koná každé dva roky. Soutěže se v roce 2014 zúčastnilo celkem sedmnáct účastníků.
 • Za ČFS vystoupil její předseda J. Mlynář v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR dne 13. listopadu 2014 ve Faustově domě s přednáškou Energie a fyzikové, a dále v diskusním setkání Energetika 21. století – vize chytré a čisté energie, pořádaném Institutem pro veřejnou diskusi a týdeníkem ekonom v Prague Marriott Hotel dne 10. prosince 2014.

Řada odborných skupin i jednotlivých členů se podílela na organizaci pravidelných seminářů (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, kolokvia v rámci FJFI ČVUT, semináře magnetismu a další).

Akce za rok 2013

Mezinárodní:

 • Tříkrálová konference 2013 (konference mladých českých a slovenských fyziků pracujících u nás i v v zahraničí) pořádaná 4. 1. 2013 v FPV UMB v Banské Bystrici.
 • Spolupořádání 12th International Workshop and Summer School v září 2013 v Kudowe Zdroji. Tuto akci pořádá každoročně Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion z Varšavy v rámci aktivit International Centre for Dense Magnetized Plasma ve spolupráci s ČVUT v Praze – odpovídá prof. RNDr. P. Kubeš, CSc., ČVUT FEL Praha.
 • Seminář Strukturní fázové přechody v Rokytnici nad Jizerou. 20 českých účastníků, 10 zahraničních účastníků, březen 2013 (Odborná skupina dielektrik).
 • Spolupořádání mezinárodní konference 2013 IEEE Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium v pražském Kongresovém centru 21. – 25. července 2013 – počet účastníků 2000 (80 českých). (Odborná skupina dielektrik).

České a česko-slovenské:

 • Odborná skupina magnetismu organizovala v r. 2013 čtyři semináře.
 • Odborná skupina Organizace výzkumu pokračovala v pořádání seminářů konaných pod názvem Akademické forum, zaměřených na aktuální problematiku ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Semináře jsou veřejné, volně přístupné. Konají se v sídle JČMF v Praze, Žitná 25, díky vstřícnosti vedení Matematického ústavu Akademie věd ČR v jeho Velké posluchárně. V roce 2013 bylo uspořádáno těchto deset seminářů (v závorce je počet účastníků):

24.1.2013AF- XXXVII. Právní stav RVVI – Aspekty hodnocení vědy. (26)

21.2.2013AF-XXXVIII. Pluralitní logistika legislativy. (19)

21.3.2013 AF-XXXIX. Problematika otevřenosti přístupu k vědeckým informacím. (15)

25.4.2013 AF-XL. Diferenciace vyokých škol Kvalita / Akreditace. (24)

23.5.2013 AF-XLI. Vysokoškolská a vědní politika 1989 – 2019: Fakta a názory. (14)

20. 6.2013 AF- XLII. Vysokoškolská a vědní politika 1989 – 2019: Fakta a názory II /III.(21)

19.9.2013 AF- XLIII. Vysokoškolská a vědní politika 1989 – 2019: Fakta a názory III /III.(17)24.10.2013 AF-XLIV. Věda versus Politika (19)

28.11.2013 AF-XLV. Věda versus Politika II. (15)

19.12.2013AF-XLVI. Hodnocení vědy a výzkumu.

Záznamy z Akademických fór s prezentacemi a diskusními příspěvky jsou rozesílány vrcholným orgánům a grémiím státní správy, akademickým institucím zahrnujícím vysoké školy, Akademii věd ČR a další zainteresované instituce a jednotlivce. Materiály Akademických fór jsou vyvěšeny na webových stránkách http://jcmf.cz/osov.

 • Programový a organizační výbor 18. konference českých a slovenských fyziků, která se společně s maďarskou a polskou spoluúčastí bude konat v září 2014, pracoval na přípravě programu a organizačních záležitostí.

Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, kolokvia v rámci FJFI ČVUT o energetice, semináře magnetismu, biofyziky a další).

Pedagogicko-popularizační aktivity:

 • Po dvou letech se opět konala dne 29.11.2013 v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti organizovaná kol. Dolejším. Svou popularizační činnost prezentovalo 14 organizací (např. studenti a pracovníci MFF UK, IQ park Liberec, ČEZ atd.) či jednotlivců. Nejlepší účastníci byli oceněni diplomem. Ti z nejlépe hodnocených účastníků, kteří nejsou ve své činnosti podporováni finančně státními či soukromými institucemi pak byli oceněni ještě finančními odměnami. Na akci byly využity prostředky získané od Rady vědeckých společností (35 tis. Kč) a zbytek z prostředků ČFS ( 20 tis. Kč). Podrobnosti viz: https://ipnp.cz/~dolejsi/outreach/Prehlidka/Prehlidka_2013.htm

Akce za rok 2012

Mezinárodní:

 • Spolupořádání 11th Kudowa Summer School 11. – 15. 6. 2012 v Kudowe Zdroji. (50 účastníků). Tuto akci organizuje každoročně Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion z Varšavy v rámci aktivit International Centre for Dense Magnetized Plasma ve spolupráci s ČVUT v Praze – prof. RNDr. P. Kubeš, CSc., ČVUT FEL Praha.
 • Organizace 25th Symposium on Plasma Physics and Technology pořádaného 18. – 21. 6. 2012 v Praze na ČVUT FEL (70 účastníků z ČR a 80 ze zahraničí).
 • V srpnu 2012 byla organizována odbornou skupinou magnetismu významná konference (10th Prague Colloquium on f-electron systems) s širokou mezinárodní účastí (60 zahraničních, 5 slovenských a 15 českých účastníků, bez sborníku).

České a česko-slovenské:

 • Panelová diskuze Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti uspořádaná v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR dne 6. listopadu 2012. Celkem 50 účastníků. Diskuze byla organizována odbornou skupinou Energetiky (J.Mlynář, ÚFP AV ČR).
 • Odborná skupina Organizace výzkumu vedená prof. Černohorským reagovala zaměřením seminářů konaných pod názvem Akademické fórum na aktuální problematiku ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Semináře jsou veřejné, volně přístupné. Konají se v sídle JČMF v Praze, Žitná 25, díky vstřícnosti vedení Matematického ústavu Akademie věd ČR v jeho Velké posluchárně. V roce 2012 bylo uspořádáno těchto devět seminářů (v závorce je počet účastníků):
  Datum konání Označení Téma Počet účastníků
  12.1.2012 AF-XXVIII (a) Legalita úkonů současné RVVI.
  (b) Vysoké školy k tvorbě zákona.
  (26)
  9.2.2012 AF-XXIX Paragrafové znění zákonů o vysokých školách. (24)
  15.3.2012 AF-XXX Alternativy legislativní logistiky. (33)
  26.4.2012 AF-XXXI Nelegitimita Rady pro výzkum, vývoj a inovace v pohledu Legislativní rady vlády. (19)
  24.5.2012 AF-XXXII Na pomoc ministerstvu školství. (19)
  14.6.2012 AF-XXXIII Peripetie zákona, maturity a financí. (22)
  25.10.2012 AF-XXXIV Akreditace – Hodnocení kvality vysokých škol. (24)
  29.11.2012 AF-XXXV Hodnocení výzkumu – Metodika 2013 (25)
  11.12.2012 AF-XXXVI Novela zákona o vysokých školách I – Metodika II. (25)

  Záznamy z Akademických fór s prezentacemi a diskusními příspěvky jsou rozesílány vrcholným orgánům a grémiím státní správy, akademickým institucím zahrnujícím vysoké školy, Akademii věd ČR a další zainteresované instituce a jednotlivce. Materiály Akademických fór jsou vyvěšeny na webových stránkách http://osov.cms.jcmf.cz.

 • Tříkrálové setkání mladých českých a slovenských fyziků se uskutečnilo 6.1.2012 na FJFI ČVUT, (J.Bielčík FJFI ČVUT Praha).
 • ČFS se podílela na organizaci dvou přednášek u příležitosti 20 let naší účasti v mezinárodní evropské laboratoři CERN. Přednášky P. Jenniho (CERN) a G. Guralnika (Brown University, USA), konané 25. října 2012 v budově MFF UK na Malostranském nám., se týkaly aktuálního tématu objevu Higgsova bosonu na urychlovači LHC v CERNu (kolem 100 účastníků).

Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, kolokvia v rámci FJFI ČVUT o energetice, semináře magnetismu, biofyziky a další).

Akce za rok 2011

Mezinárodní:

 • 10th Kudowa Summer School, 14. – 18. 6. 2011 v Kudowe Zdroji. (70 účastníků)
 • Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion z Varšavy v rámci aktivit International Centre for Dense Magnetized Plasma ve spolupráci s ČVUT v Praze.
  (odpovídá prof. RNDr. P. Kubeš, CSc., ČVUT FEL Praha)

České a česko-slovenské:

 • Konference slovenských a českých fyziků, 5. – 8. 9. 2011, Žilina
  (organizovaná Slovenskou fyzikální společností, asi 120 účastníků, z toho 56 z ČR)
 • 9. setkání matematických fyziků, 9. 9. 2011, Praha. (7 účastníků)
 • Akademická fóra pořádaná skupinou Organizace výzkumu vedenou prof. M. Černohorským:
  Datum konání Označení Téma Počet účastníků
  10.1.2011 AF-XVII Stav institucionální tvorby legislativy:
  (1) Terciální vzdělávání, (2) Věda a výzkum.
  (27)
  24.2.2011 AF-XVIII Etika – Legislativa – Diverzifikace. (22)
  17.3.2011 AF-XIX Pozice rektora samosprávné univerzity. (10)
  14.4.2011 AF-XX Alternativní legislativní náměty I – Veřejná diskuse k věcnému záměru zákona o vysokých školách. (20)
  12.5.2011 AF-XXI Alternativní legislativní náměty II – Veřejná diskuse k věcnému záměru zákona o vysokých školách. (22)
  21.6.2011 AF-XXII Zákon o vysokých školách očima tvůrců a ostatních. (44)
  15.9.2011 AF-XXIII Střední školy / Vysoké školy / Věda – ohroženy neodborností logistiky? (25)
  6.10.2011 AF-XXIV Věcný záměr zákona o vysokých školách. (27)
  10.11.2011 AF-XXV Doplatí stát na zavedení školného? (21)
  1.12.2011 AF-XXVI Organizace, hodnocení a financování vědy. (29)
  7.12.2011 AF-XXVII Diskuse k zákonu o vysokých školách a ke školnému. (25)

  Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, semináře magnetismu, biofyziky, fyziky plazmatu a další).

Akce za rok 2010

Mezinárodní:

 • Mathematical Results in Quantum Physics – Hradec Králové 6.-10.9.2010,
  (odb. skupina matematické fyziky).
 • Československá konference o magnetismu CSMAG 2010, červenec 2010, Košice,
  (odb. skupina magnetismu).
 • 9th Prague Colloquium on f-electron systems, 31.5.-3.6.2010,Praha
  (odb. skupina magnetismu).
 • 24th Symposium on Plasma Physics and Technology, 14.-17.6.2010, Praha, ČVUT FEL
  (odb. skupina plazmatu).
 • 9th International Workshop and Summer School 9.-12.6. 2010 v Kudowe Zdroji
  (odb. skupina plazmatu).
 • Structural and ferroelectric phase transitions, 24.-28.5.2010, Telč
  (odb. skupin dielektrik).

České a česko-slovenské:

 • Akademická fóra věnovaná diskuzím a návrhům souvisejících s hodnocením a organizací výzkumu u nás, pořádaná přibližně jednou měsíčně (v r. 2010 celkem 8 setkání). Průměrná účast asi 25 účastníků, (Odborná skupina organizace výzkumu, vedená prof. Černohorským).
 • Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, semináře magnetismu, biofyziky, fyziky plazmatu a další).
 • Byl jmenován a zahájil svou práci Organizační a Programový výbor pro přípravu 17. konference slovenských a českých fyziků. Tato konference se bude konat 5. – 9. září 2011 v Žilině.

Akce za rok 2009

Mezinárodní:

 • 16th International Congress on Mathematical Physics – Praha 3. – 8. 8. 2009 je nejvýznamnější světový kongres v dané oblasti pořádaný každé tři roky v různých zemích. Celkem 618 účastníků, z toho 78 z ČR. – viz: http://www.icmp09.com
  (odb. skupina matematické fyziky).
 • Spolupořádání Eight International Workshop and Summer School 21. – 25. 9. 2009 v Kudowe Zdroji. Tuto akci pořádá každoročně Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion z Varšavy v rámci aktivit International Centre for Dense Magnetized Plasma ve spolupráci s ČVUT v Praze
  (odborná skupina fyziky plazmatu – prof.P.Kubeš, ČVUT FEL).

České a česko-slovenské:

 • ČFS se podílela na organizaci Symposia ke 100. výročí narození Václava Votruby, dne 17. 12. 2009 na MFF UK v Tróji. Symposia se zúčastnilo kolem 70 účastníků.
 • 8. setkání matematických fyziků, Praha 17. – 18. 4. 2009, 12 účastníků.
 • Akademická fóra věnovaná diskuzím a návrhům souvisejících s hodnocením a organizací výzkumu u nás, pořádaná jednou měsíčně, průměrně asi 20 účastníků,
  (odborná skupina organizace výzkumu).
 • Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, semináře magnetismu, biofyziky, fyziky plazmatu a další).

Akce za rok 2008

Mezinárodní:

 • 23th Symposium on Plasma Physics and Technology, 16. – 19. 6. 2008 v Praze. (Pořadatel FEL ČVUT a ÚFP AV ČR v Praze, místo konání ČVUT FEL Praha).
 • Spolupořádání Sixth International Workshop and Summer School 10. – 15. 6. 2008 v Kudowe Zdroji. Tuto akci pořádá každoročně Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion z Varšavy v rámci aktivit International Centre for Dense Magnetized Plasma ve spolupráci s ČVUT v Praze (odborná skupina fyziky plazmatu)
 • Spolupořádání Summer School ‘Nanomagnetism and Spintronics’ ve dnech 8. – 17. 9. 2008 v Praze (odborná skupina magnetismu)
 • 16. konference českých a slovenských fyziků pořádaná od 8. – 12. září 2008 v Hradci Králové.

České a česko-slovenské:

 • Organizace přednášky “Neutrinos: Past, present and future” S.M.Bileňkého ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně dne 4. 12. 2008 spojená s předáním stříbrné medaile ČFS.
 • Škola o užití synchrotronového záření 16. – 19. 6. 2008 ve Valticích (pořadatel Krystalografická společnost).
 • Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, semináře magnetismu, biofyziky, fyziky plazmatu a další).

Akce za rok 2007

Mezinárodní:

 • Konference XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases 2007, Praha 15. – 20. červenec 2007. Akce pořádaná Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, spolupořadatelé FEL ČVUT a MFF UK.
 • Mezinárodní československá konference o magnetismu (CSMAG’07, 9.7 -12.7.07 v Košicích). Konference CSMAG’07 se aktivně účastnili a prezentovali úspěšně své příspěvky ve formě přednášek a posterů členové odborné sekce magnetismu. Zejména je třeba vyzdvihnout aktivní účast studentů magisterského a doktorského studia.

České a česko-slovenské:

 • Organizace přednášky I.M.Gramenického ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně dne 2.7.2007 spojená s předáním stříbrné medaile ČFS.
 • Organizace dvou přednášek prof. Franze Eisele z Univerzity v Heidelbergu 21. a 22.11.2007 spojená s předáním stříbrné medaile ČFS. Rozhovor s prof. Eisele viz internetový časopis UK .
 • Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, semináře magnetismu, biofyziky, fyziky plazmatu a další).

Akce za rok 2006

Mezinárodní:

 • 22th Symposium on Plasma Physics and Technology, 26 – 29. 6. 2006 v Praze. (Pořadatel FEL ČVUT a ÚFP AV ČR v Praze, místo konání ČVUT FEL Praha).
 • Sixth International Workshop and Summer School “Towards Fusion Energy – Plasma Physics, Diagnostics, Spin-offs”, Kudowa Zdroj, 18.-21.9.2006.
 • XVII. česko-polský seminář Structural and ferroelectric transitions, Znojmo, 22. – 26. 5. 2006
 • 8th Prague Colloqium on f-electron systems, Praha, 8.-11.9.2006
 • Konference Operator Theory in Quantum Physics, Praha, 9.-14.9.2006
 • Joint Vacuum Conference JVC11, Praha, 24.-28.9.2006

České a česko-slovenské:

 • Národní seminář Sedmé setkání českých matematických fyziků, Brno 29. – 30.6.2006
 • Organizace přednášky prof. Waltera Greinera z FIAS ve Frankfurtu: “The supercritical vacuum: the theory and experimental status“, 27. 10. 2006, spojená s předáním stříbrné medaile ČFS
 • Řada odborných skupin se podílela na organizaci pravidelných seminářů (Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT v Praze, semináře z biofyziky, fyziky plazmatu, historie fyziky a další).

Akce za rok 2005

Mezinárodní:

 • IUVSTA International Summer School Science and Technology at Nanoscale, Tři Studně 6.-11.6.2005.
 • 5th International Workshop and Summer School “Towards Fusion Energy – Plasma Physics, Diagnostics, Spin-offs”, Kudowa Zdroj, 6.-10.6.2005.
 • 10th Symposium on Surface Physics (SSP10) , Praha 11.-15.7.2005.
 • Konference Plasma 2005, Opole 6.-9.9.2005.
 • Symposium Georg Placzek (1905 – 1955), Brno 21.- 24.9.2005 (společně s pobočkou JČMF v Brně, akce celé JČMF).
 • Konference DYPROSO 30 (Dynamical properties od solids), Český Krumlov 27.9.-1.10.2005.

České a česko-slovenské:

 • Dny lékařské biofyziky, Valtice 25.-27.5.2005. Pořadatel Biofyzikální ústav Lékařské fakulty MU.
 • 15. konference slovenských a českých fyziků, Košice 5.-8.9.2005.

Akce za rok 2004

Mezinárodní:

 • 20th General Conference of the Condensed Matter Division of EPS, Praha 9. – 16. 6. 2004. Velmi významná mezinárodní konference s širokou mezinárodní účastí.
 • 21th Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha 14. – 17. 6. 2004. Pořadatel FEL ČVUT a ÚFP AV ČR.
 • 14th Summer School on Computing Techniques in Physics (Clusters for Computing in Physics), Třešť 9. – 14. 8. 2004.
 • 18th Nuclear Physics Division Conference of EPS “Phase Transitions in Strongly Interacting Matter”, Praha 23. – 29. 8. 2004.
 • Workshop Biophysics of the Genome, Brno 12. – 13. 10. 2004. Pořadatel BFÚ AV ČR a European Institute of Oncology, Milano.

České a česko-slovenské:

 • Setkání historiků fyziky, Praha 15. – 17. 2. 2004. Pořadatel NTM.
 • 6. setkání matematických fyziků, Olomouc 19. – 20. 3. 2004.
 • XXVII. Dny lékařské biofyziky, Černý Důl v Krkonoších 19. – 21. 5. 2004.
 • Československá konference o magnetismu CSMAG’04, Košice 12. – 15. 7. 2004.
 • 6. Mezinárodní seminář dějin fyziky MESDEF, Brno 9. – 11. 9. 2004.

Akce za rok 2003

Mezinárodní:

 • Česko-taiwanský workshop fyziky středních a vysokých energií, Praha, 3. – 5. 3. 2003. Uspořádán v rámci dohod AV ČR s Národní vědeckou radou Taiwanu a ČFS JČMF s Taiwanskou fyzikální společností.
 • 33iémes Journées des Actinides, Praha, 27. – 29. 4. 2003.
 • Workshop “Pseudo-Hermitean Hamiltonians in Quantum Physics”, Praha, 16. 6. – 17. 6. 2003.
 • ECOSS 22 (European Conference on Surface Science), Praha, 7. – 12. 9. 2003. Největší a nejvýznamnější konference fyziky povrchů v Evropě, ČFS JČMF spolupořadatel.
 • Konference Plasma 2003, Varšava, Polsko, 9. -12. 9. 2003 (ČFS JČMF spolupořadatel).
 • Workshop “Problems with Moving Boundaries”, Praha, 15. – 18. 10. 2003.

České a česko-slovenské:

 • Seminář “Fyzika a fyzikální vzdělávání”, Brno, 1. 10. 2003, uspořádán společně s Přírodovědeckou fakultou MU a Brněnskou pobočkou JČMF.

Akce za rok 2002

Mezinárodní:

 • Česko-polský seminář “Strukturní a feroelektrické fázové přechody” (Nečtiny, 20. – 24. 5. 2002).
 • 20th Symposium on Plasma Physics and Technology (Praha, 10. – 13. 6. 2002).
 • Mezinárodní letní škola tenkých vrstev (Tři Studně, 10. – 15. 6. 2002).
 • Mezinárodní workshop fyziky tenkých vrstev IMFP 2002 (Praha, 4. – 5. 7. 2002).
 • 13th Summer School on Computing Techniques in Physics “Parallelization in Algorithms in Physics” (Třešť, 16. – 23. 9. 2002).

České a česko-slovenské:

 • IX. medzinárodny seminár z dejín fyziky MESDEF 2002 (Žilina, 19. – 22. 9. 2002).