Cena Milana Odehnala

Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala

Česká fyzikální společnost JČMF vypisuje opakovaně, zpravidla v dvouletých intervalech, soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala.

Cena Milana Odehnala za roky 2023-2024 je otevřená, uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2024.

Obecná pravidla

 • Soutěže se mohou zúčastnit autorky a autoři vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoli českého pracoviště, nebo absolventi českých vysokých škol, kteří nepřekročili věk třiceti let v den uzávěrky (datum narození 15. 5. 1994 a později), a to pouze individuálně. Členství v JČMF není podmínkou.
 • Do soutěže se přijímají nejvýše tři související práce ze všech fyzikálních oborů, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v posledních pěti letech (od 1. 1. 2019). U prací dosud nevyšlých je třeba přiložit kopii oznámení o přijetí do tisku. U prací s více autory (kteří mohou být starší třiceti let) se vyžaduje písemné vyjádření význačného spoluautora o podílu soutěžícího na výsledcích.
 • Přihláška musí obsahovat osobní údaje soutěžícího (jméno, datum narození, vzdělání, pracoviště, e-mailovou adresu) a maximálně jednostránkové shrnutí významu předložených prací. Přihlášku a soutěžní práce zasílejte elektronickou poštou ve formátu pdf na bielcik@fjfi.cvut.cz.

Pro rok 2024 činí souhrn cen minimálně celkem 70 000 Kč. O jejich udělení rozhoduje výbor České fyzikální společnosti JČMF na základě doporučení hodnotící poroty, kterou jmenuje.

Výsledky soutěže budou soutěžícím oznámeny do 30. 6. 2024.

Organizací soutěže jsou za výbor České fyzikální společnosti pověřeni doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D. z FJFI ČVUT, prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. z PřF UP v Olomouci, prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. z FZÚ AV ČR, v. v. i. a doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. z MFF UK.

—————————————————————————————————————————

Z nedávné historie:

Výsledky soutěže za rok 2022

Česká fyzikální společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2022. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

 • Vítězem soutěže se stal Vojtěch Vaněček z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze za výzkum a vývoj halogenidových scintilátorů.
 • Na druhém místě skončili: Dagmar Bendová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze za práce zabývajícími se saturací hustoty gluonů a   Mgr. Tereze Ďurovcové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy  za práce zabývajícími chováním protonů a helia ve slunečním větru.
 • Třetí cenu získali: Jiří Doležal z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a z  Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za experimentální výzkum optických vlastností molekul,  RNDr. Jindřich Pipek z  Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za studium polovodičových materiálů a Mgr. Petr Steindl  z Ústavu fyziky kondenzovaných látek  Masarykové univerzity za studium polovodičových kvantových teček.

Soutěže se v roce 2022 zúčastnilo celkem třináct účastníků mladších než třicet let, kteří zaslali převážně tři soutěžní práce. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla výborná a soutěž byla velmi vyrovnaná. Je to skvělá zpráva pro budoucnost českého základního výzkumu ve fyzice. Porota proto rozhodla udělit ještě čtyři čestná uznání.

Tato uznání udělujeme Mgr. Barboře Bezděkové z  Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za zkoumání družicových a pozemních měření vlnových událostí,  Ing. Jakubu Cimermanovi z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze za fenomenologii kvark-gluonového plazmatu, Mgr. Radimu Hošákovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za studium kvantově provázaných stavů světla a  Mgr. Elišce Rezlerové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem za studium vlastností zemního plynu a oxidu uhličitého v břidlici.

Slavnostní předání cen proběhne na Sjezdu JČMF v Plzni dne 25. června 2022. Výbor ČFS děkuje posuzovatelům jednotlivých prací za včasné a podrobné vyhotovení posudků.

 

Výsledky soutěže za rok 2020

Česká fyzikální společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2020. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

 • Vítězem soutěže se stal Arman Tursunov, Ph.D., DSc.  z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě  za teoretické studium černých děr.
 • Na druhém místě skončili: Zdeněk Kašpar z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR za práce zabývajícími se antiferomagnetickou spintronikou a  Ing. Andrea Konečná, Ph.D. z ICFO – The Institute of Photonic Sciences v Barceloně za práce zabývajícími se využitím spektroskopie energiových ztrát elektronů v oblasti nano-optiky.
 • Třetí cenu získali: Jan Fait z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR za výzkum nanostruktur vytvářených v diamantu,  Mgr. Josef Hloušek z  Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za studium statistických vlastností světla a RNDr. Ondřej Chrenko, Ph.D. z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy za studium migrace planet nízkých hmotností od centrálních hvězd.

Soutěže se v roce 2020 zúčastnilo celkem dvacet šest  účastníků mladších než třicet let, kteří zaslali převážně tři soutěžní práce. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla vynikající. Je to skvělá zpráva pro budoucnost českého základního výzkumu ve fyzice. Porota proto rozhodla udělit ještě šest čestných uznání.

Tato uznání udělujeme Mgr. Petru Bílkovi z Ústavu fyzikální elektroniky  Masarykovy univerzity v Brně  za studium elektrického pole ve výbojích ve vzduchu,  Ing. Petru Hauschwitzovi z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze a z HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR za výzkum metod tvorby super hydrofobních povrchů s pomocí laserů, Ing. Michalu Horákovi, Ph.D. z Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně za práce zabývající se charakterizací plazmonických antén s využitím elektronové mikroskopie a spektroskopie, RNDr. Denise Kubániové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR  za experimentální výzkum magnetických nanočástic oxidů železa pomocí jaderných spektroskopických metod, Ing. Janu Niklovi z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze, z  ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR a z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR za numerický popis laserového plazmatu a RNDr. Patrikovi Švancarovi z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za studium turbulentních toků v supratekutém heliu.

Slavnostní předání cen proběhne 9. září 2020 od 8:30 na 20. konferenci českých a slovenských  fyziků v Praze, na MFF UK v Troji. Výbor České fyzikální společnosti JČMF děkuje posuzovatelům skupin jednotlivých prací za včasné, podrobné a objektivní vyhotovení posudků.

 

Výsledky soutěže za rok 2018

Česká fyzikální společnost, vědecká sekce JČMF projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2018. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

 1. Vítězem soutěže se stal Lukáš Lachman z  Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci za teoretickou interpretaci měření kvantové ne-Gaussovosti světla.
 2. Na druhém místě skončili: Michael Greben, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za práce zabývajícími se spektroskopií kvantových teček a  Mgr. Bobir Toshmatov z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě  za studium černých děr a relativistických hvězd.
 3. Třetí cenu získali: Katarína Gajdošová z Ústavu Nielsa Bohra v Kodani  za výzkum kolektivity v malých srážkových systémech, Ing. Jaroslava Hrtánková, Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.,  za práce studující vazby antikaonů v jádrech a RNDr. Michal Vališka z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a z Institut Laue–Langevin v Grenoble za experimentální studium ternární intermetaliky na bázi uranu.

Soutěže se v roce 2018 zúčastnilo celkem devatenáct účastníků. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla výborná. Porota proto rozhodla udělit ještě čtyři čestná uznání.

Tato uznání udělujeme RNDr. Danielovi Dudovi Ph.D. z Fakulty strojní  Západočeské univerzity v Plzni  za studium oscilačního proudění v supratekutém a normálním héliu,  Dr. Giovanni De Gregoriovi z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i za teoretické studium hladin lichých jader, Ing. Michalovi Jexovi, Ph.D. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT za studium spektrálních vlastností kvantových systému a Mgr. Martinovi Šubrovi z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy  za práce zabývajícími se povrchem zesílenou Ramanovou spektroskopií.

Výbor ČFS děkuje posuzovatelům jednotlivých prací za včasné a podrobné vyhotovení posudků.

Výsledky soutěže za rok 2016

Česká fyzikální společnost, vědecká sekce JČMF projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2016. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

 1. Vítězem soutěže se stala Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i za soubor prací věnovaných antiferomagnetické spinotronice.
 2. Na druhém místě skončili: Ing. Helena Kolešová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Českého vysokého učení v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za práce zabývajícími se teoriemi nad rámec standardního modelu částic a interakcí a Mgr. Oleksandr Stetsovych, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i za studium molekulárních nanostruktur a povrchů pevných látek pomocí rastrovacích mikroskopů.
 3. Třetí cenu získali: RNDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. z Institute for Basic Science, Seoul a Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze  za výzkum těžkofermionových sloučenin, RNDr. Lukáš Nádvorník z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i a Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za práce studující spinový a elektronový transport v polovodičových strukturách a Mgr. Ivo Straka z Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci za experimentální studium neklasických stavů světla.

Soutěže se v roce 2016 zúčastnilo celkem patnáct účastníků. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla výborná. Porota proto rozhodla ocenit celkem šest prací udělením jedné první, dvou druhých a třech třetích cen a udělit i jedno čestné uznání.

Toto uznání získává Bc. Renata Kopečná z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Českého vysokého učení v Praze, za studium nových metod charakterizace jádro-jaderných srážek. Porota zejména ocenila to, že vynikající výsledky byly získány již v průběhu magisterského studia.

Výbor ČFS děkuje posuzovatelům jednotlivých prací za včasné a podrobné vyhotovení posudků.

Ceny budou předány na Valném shromáždění České fyzikální společnosti 2.června v Praze.

Výsledky soutěže za rok 2014

Česká fyzikální společnost, vědecká sekce JČMF projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2014. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

 1. Vítězem soutěže se stal Mgr. Bohumil Stoklasa z Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci za soubor prací věnovaných tomografickým metodám v moderní optice.
 2. Na druhém místě skončili: Ing. Lucie Augustovičová z Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za práce zabývajícími se metastabilním heliem v mezihvězdným prostoru a RNDr. Martin Kozák, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za studium excitonů a elektron-děrové kapaliny v diamantu.
 3. Třetí cenu získali: Ing. Vítězslav Jarý z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Českého vysokého učení v Praze a z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i za soubor prací věnovaných scintilačním materiálům, RNDr. Jiří Kaštil z Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze a z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i za práce studující magnetokalorický jev intermetalických sloučenin a Mgr. Martina Miková z Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci za studium kvantového zpracování informace.

Soutěže se v roce 2014 zúčastnilo celkem sedmnáct účastníků. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla výborná. Porota proto rozhodla ocenit celkem 6 prací udělením dvou druhých a tří třetích cen a udělit i 4 čestná uznání.

Tato uznání uděluje Mgr. Pavlovi Federičovi, Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR v.v.i. za studium náboje top kvarku v experimentu ATLAS, RNDr. Eve Jakubisovej, Ph.D. z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy v Praze za soubor prací o nanostrukturách, Mgr. Ivovi Strakovi z Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci za studium generace neklasických stavů světla a Ing. Janu Vysokému z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Českého vysokého učení v Praze za aplikaci geometrických metod v teoretické fyzice.

Výbor ČFS děkuje posuzovatelům jednotlivých prací za včasné vyhotovení posudků.

Ceny budou předány na Konferenci českých a slovenských fyziků, která se bude konat v Olomouci ve dnech 16.- 19. 9. 2014.

Výsledky soutěže za rok 2012

Česká fyzikální společnost, vědecká sekce JČMF projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2012. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

 1. Vítězem soutěže se stal RNDr. Lukáš Ondič z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. a Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za soubor prací věnovaných studiu optických vlastností fotonických krystalů na nano-diamantových vrstvách.
 2. Na druhém místě skončili: Mgr. Sergej Moroz, Ph.D. z University of Washington, Seattle, USA za práce zabývajícími se kvantovými mnohočásticovými systémy a Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D. z University of Vienna, Rakousko za studium elektronových dispersních sil.
 3. Třetí cenu získali: Mgr. Jaroslav Trnka z Princeton University, USA a Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za práce zabývajícími se symetriemi v kalibračních teoriích, Ing. Václav Potoček z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Českého vysokého učení v Praze za soubor prací věnovaných kvantovým náhodným procházkám a Mgr. Volodymyr Skoromets z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. za výzkum incipientních feroelektrických materiálů.

Soutěže se v roce 2012 zúčastnilo celkem devatenáct účastníků. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla mimořádně vysoká. Porota proto rozhodla ocenit celkem 6 prací udělením dvou druhých a tří třetích cen a udělit i 3 čestná uznání.Tato uznání uděluje RNDr. Barbaře Bittové z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. a Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze za studování magnetických nanočástic, Ir. Mgr. Michaelovi Kommovi, Ph.D. z Ústavu Fyziky Plazmatu, AV ČR, v.v.i za soubor prací o interakci plazmatu s pevnou stěnou a Mgr. Martině Mikové z Univerzity Palackého v Olomouci za studium kvantových protokolů pro zpracování informace.

Výbor ČFS děkuje posuzovatelům jednotlivých prací za včasné vyhotovení posudků.

Ceny byly předány na slavnostním setkání FO PP JČMF, které se konalo v Praze dne 30.5.2012.

Výsledky soutěže za rok 2010

Česká fyzikální společnost vědecká sekce JČMF projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2010. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

 1. Vítězem soutěže se stal Mgr. Dalibor Nedbal, Ph.D. z Ústavu částicové a jaderné fyziky, MFF UK za soubor prací věnovaných studiu kosmického záření a záření gama experimentem H.E.S.S. .
 2. Na druhém místě skončili: Mgr. Petr Marek, Ph.D. z Katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práce v oboru kvantové optiky a Mgr. Jan Zemen z Oddělení spintroniky a nanoelektroniky FZÚ AV ČR, v.v.i. za studium feromagnetických polovodičů.
 3. Třetí cenu získali: Mgr. Jaromír Chalupský z Oddělení laserového plazmatu FZÚ AV ČR v.v.i a Katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT za práce s rentgenovými lasery, Ing. Ondřej Klimo Ph.D. z Katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT za práce z fyziky laserového plazmatu a Ing. Martin Štefaňák z Katedry fyziky FJFI ČVUT za soubor prací věnovaných kvantovým náhodným procházkám.

Soutěže se v roce 2010 zúčastnilo celkem dvanáct účastníků. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla mimořádně vysoká. Porota proto rozhodla ocenit celkem 6 prací udělením dvou druhých a tří třetích cen a udělit i 2 čestná uznání.

Tato uznání uděluje RNDr. Marii Běhounkové, Ph.D. z Katedry geofyziky MFF UK za modelování subdukce v zemském plášti a Ing. Radku Mušálkovi z Oddělení materiálového inženýrství Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. a z Katedry materiálů FJFI ČVUT za soubor prací o vlastnostech žárových nástřiků.

Výbor ČFS děkuje posuzovatelům jednotlivých prací za včasné vyhotovení posudků.

Ceny byly slavnostně předány na Sjezdu JČMF 2010, který se konal v Lázních Bohdaneč ve dnech 28. – 29.6.2010.

Výsledky soutěže za rok 2008

Česká fyzikální společnost, vědecká sekce JČMF, po posouzení návrhu poroty dne 25.6.2008 rozhodla takto:

 1. Vítězem soutěže se stal Mgr David Kubizňák z ÚTF MFF UK t.č. působící na University of Alberta v Kanadě za práce přispívající k přenesení relativistické fyziky do vícerozměrných prostoročasů. (cena 30 tis. Kč)
 2. Na druhém místě skončili: Mgr. Karel Výborný, Ph.D. z oddělení fyziky povrchů a rozhraní FZÚ AV ČR v.v.i. se souborem prací o teorii zlomkového kvantového Hallova jevu a anizotropii magnetorezistence v polovodiči (GaMn)As a Mgr. Milan Orlita, PhD. z FÚ UK tč. působící v Grenoble High magnetic Field Laboratory, CNRS ve Francii za studium Diracových fermionů v grafémech (ceny po 18 tis. Kč)
 3. Třetí cenu získali: Ing. Jiří Martan, Ph.D. z katedry fyziky Západočeské univerzity za práce zabývající se studiem laserového přežíhání povrchů materiálů a charakterizaci probíhajících procesů v nanosekundové oblasti a Mgr. František Němec z katedry fyziky povrchů a plazmatu MFF UK za soubor prací věnovaných studiu elektromagnetického záření elektrických sítí na povrchu Země na základě pozorování družicí DEMETER. (ceny po 10 tis. Kč)

Soutěže se v roce 2008 zúčastnilo celkem třináct účastníků. Jedná se o rekordní účast v celé historii soutěže. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla mimořádně vysoká. Porota proto rozhodla ocenit celkem 5 prací udělením dvou druhých a dvou třetích cen a udělit i 3 čestná uznání.

Tato uznání uděluje Mgr. Kamilu Olejníkovi z laboratoře povrchové spektroskopie FZÚ AV ČR v.v.i. zejména za studium vlivu drsnosti na metody elektronové spektroskopie, Mgr. Františku Karlickémuz katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity za ab initio výpočty trojčásticových interakcí v Ar3 a v He3+ a Mgr. Janu Čermákovi z oddělení tenkých vrstev FZÚ AV ČR v.v.i. za práci ve které byly na organickém kompozitním systému nalezeny podmínky pro studium vodivosti v kontaktním modu metodou AFM a porovnáním s výsledky mikro-Ramanovy spektroskopie popsán tvar defektů.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo na 16. Konferenci českých a slovenských fyziků v Hradci Králové 8.- 11.9. 2008, kde byly předány dne 9.9.2008 vítězům diplomy.

Výsledky soutěže za rok 2006

Česká fyzikální společnost vědecká sekce JČMF na zasedání výboru dne 29.5.2006 projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2006. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

 1. Vítězem soutěže se stal RNDr.Ján Rusz, Ph.D. z MFF UK a FZÚ AV ČR za práce o magnetismu a systémech se silnou elektron-elektronovou korelací
 2. Na druhém místě skončili: Mgr. Tomáš Brauner, Ph.D. z ÚJF AV ČR se souborem prací o spontáním narušení symetrie v silných a elektroslabých interakcích a Mgr. Hynek Němec, Ph.D. z FZÚ AV ČR se souborem prací o laditelnosti fotonických krystalů v terahertzové oblasti
 3. Třetí cenu získali: Mgr. Josef Kapitán, Ph.D. z FÚ UK za práce zabývající se studiem konformační flexibility molekul Ramanovou a ROA spektroskopií a Dr. Karel Výborný z FZÚ AV ČR za práce věnované modelování magnetoresistence v periodicky modulovaných dvou-dimenzionálních systémech.

Soutěže se v roce 2006 zúčastnilo celkem jedenáct účastníků. Jedná se o rekordní účast v celé historii soutěže. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla mimořádně vysoká. Proto se porota rozhodla ocenit celkem 5 prací udělením dvou druhých a dvou třetích cen. Výbor ČFS děkuje všem posuzovatelům jednotlivých prací za včasné vyhotovení zasvěcených posudků.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno na Sjezdu Jednoty českých matematiků a fyziků 2006 dne 27. 6. 2006 v Ústí nad Labem.Ceny vítězům předala za ČFS JČMF její předsedkyně RNDr. Alice Valkárová, DrSc. spolu s předsedou JČMF doc. RNDr. Štefanem Zajacem, CSc. Z finančních fondů ČFS a také díky sponzorskému příspěvku firmy Optaglio mohlo být oceněným rozděleno 74 tis. Kč .

Výsledky soutěže za rok 2004

Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila nové kolo této soutěže pro rok 2004 s tím, že uzávěrka přihlášek pro toto kolo soutěže byla 31. 3. 2004.Česká fyzikální společnost vědecká sekce JČMF na zasedání výboru dne 24.5. 2004 projednala výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala pro rok 2004. Posoudila návrh poroty a rozhodla takto:

 1. Vítězem soutěže se stal Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D., absolvent kombinovaného doktorandského studia na MFF UK a Université Paris-Sud, nyní post-doc na Institute of Physical and Chemical Research v Japonsku za soubor prací o magnetooptických vlastnostech a generaci druhé harmonické na rozhraní feromagnetikum/ neferomagnetikum a ve vícevrstvých magnetických strukturách.
 2. Na druhém místě skončila Mgr. Jana Vejpravová, doktorandka katedry fyziky elektronových struktur MFF UK se souborem prací věnovaných komplexnímu studiu anizotropických elektronových vlastností monokrystalů intermetalických systémů.
 3. Třetí cenu získala Mgr. Tetyana Ostapchuk, doktorandka FZÚ AV ČR za soubor prací zabývajících se využitím spektroskopických metod IČ a Ramanovy spektroskopie k modelování a interpretaci dielektrické odezvy ve ferroelektrických vrstvách.

Soutěže se v roce 2004 zúčastnilo celkem devět účastníků. V souvislosti s posuzováním jednotlivých prací mohl výbor ČFS s potěšením potvrdit rostoucí zájem o soutěž i vysokou odbornou úroveň všech posuzovaných prací.Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bylo uskutečněno při zahájení 13.konference doktorandského studia WDS´04 na MFF UK v Praze 15. 6. 2004. Ceny vítězům předal za ČFS JČMF ředitel FZU AV ČR Ing. Karel Jungwirt, DrSc. Díky sponzorským příspěvkům laskavě poskytnutých společnostmi Hewlett-Packard a Optaglio mohlo být oceněným rozděleno 16 000 Kč a vítěz obdržel i věcnou cenu fotoaparát HP Photosmart 737.

Výsledky soutěže za rok 2002

Fyzikální vědecká sekce JČMF vyhlásila toto kolo soutěže pro rok 2002 s tím, že uzávěrka přihlášek byla do 31. 3. 2002.Soutěže v roce 2002 se zúčastnili pouze dva soutěžící. Porota se rozhodla vzhledem k velmi hodnotným pracím vyhlásit 1. i 2. cenu. Ceny byly uděleny na 14. konferenci českých a slovenských fyziků, která se konala v Plzni 9.-12. 9. 2002.

Zvítězil Mgr. Radek Urban a druhé místo obsadil RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. Oba jsou absolventy MFF UK. Výbor České fyzikální společnosti se zabýval příčinami nízké účasti a zahájil jednání s případnými sponzory soutěže. Výsledek těchto jednání by se měl promítnout do výše cen, které budou uděleny v roce 2004. Zároveň bude mít porota právo v dalších kolech soutěže v případě nízkého počtu přihlášek všechny ceny neudělit.

Výsledky soutěže za rok 2000

Fyzikální vědecká sekce JČMF na 6. schůzi výboru dne 15.5.2000 vyhlásila výsledky soutěže vědeckých prací mladých fyziků JČMF o cenu Milana Odehnala. Toto kolo pravidelně se opakující soutěže bylo vyhlášeno v roce 1999, uzávěrka přihlášek byla do 31.3.2000. Soutěž měla v tomto kole 6 účastníků. Do soutěže se přihlásili fyzici z FJFI ČVUT Praha, MFF UK Praha, TU Liberec, ÚFA AV ČR, ÚRE AV ČR, FSI VUT Brno. Porota s potěšením konstatovala rostoucí úroveň soutěžních prací.

 1. Vítězem se stal Mgr. Radek Lopušník, doktorand Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy v Praze a současně doktorand Univerzity v Kaiserslauternu v SRN, za soubor prací týkající se magnetických a magneto-optických vlastností tenkovrstvých struktur.
 2. Na druhém místě skončil Ing. Libor Kotačka, pracovník Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR a doktorand ústavu fyzikálního inženýrství fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně se souborem prací z optické difrakce a netradičními metodami její aplikace.
 3. Třetí cenu získal Mgr. Petr Kapusta, Dr., pracovník katedry fyzikální elektroniky, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického Praha se souborem prací zabývajících se fotofyzikou nových fluoroforů.

Slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže spolu s předáním odměn spojených s umístěním na 1. až 3. místě proběhlo v úterý 13. 6. 2000 na MFF UK v areálu Troja, v Praze 8, V Holešovičkách 2, v posluchárně T1 na úvodním plenárním zasedání 9. ročníku konference studentů doktorandského studia “Týden doktorandského studia WDS 2000” v 9 hod. Ceny soutěžícím předal RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc., předseda Fyzikální vědecká sekce JČMF.

Výsledky soutěže za rok 1998

Fyzikální vědecká sekce JČMF na své schůzi 1.6.1998 vyhlásila výsledky soutěže vědeckých prací mladých fyziků JČMF o cenu Milana Odehnala. Toto kolo pravidelně se opakující soutěže bylo vyhlášeno v roce 1997, uzávěrka přihlášek byla do 1.3.1998. Soutěž měla v tomto kole 4 účastníky vesměs z University Karlovy Praha.

 1. Vítězem se stal Mgr. Petr Toman, Dr., nyní pracovník ÚMCh AVČR za soubor 6 prací týkající se studia konformačních a elektronových vlastností konjugovaných polymerních látek vzniklých v rámci PGS studia na MFF UK.
  1. Toman, L. Pajasová, D. Chvostová, J. Pospíšil: Electronic properties of ladder-like forms of conjugated polymers. In: Proc of SPIE 2780, 1996, 319-321 .
  2. Toman, O. Bílek, J. Pospíšil: Kvantově mechanické výpočty elektronových struktur lineárních konjugovaných polymerů. Chem. listy 90, 1996, 56-60.
  3. Pospíšil, J. Honskus, J. Fahnrich, P. Hlídek, P. Toman: Optical and electrical properties of poly(p-phenylene vinylene) light emitting diodes, J. Lumin. 72-74, 1997, 522-523.
  4. Toman, L. Skála, J. Pospíšil: Conformational properties of poly(p-phenylene vinylene) Czech J. Phys. Přijato k publikaci.
  5. Toman, L. Skála, J. Pospíšil: Quantum mechanical calculations of electronic-conformational defects in phenylene vinylene oligomers, Vacuum Přijato k publikaci.
  6. Toman, L. Skála, J. Pospíšil: Conformational properties of quasiparticles in poly(p-phenylene vinylene) Adv. Mat. for Opt. and Electr. Přijato k publikaci.
 2. Druhé místo v soutěži získal Mgr. Petr Bulant, PhDr., pracovník katedry geofyziky MFF UK za soubor 3 prací z oblasti teoretické seismologie.
  1. Bulant, P.: Two-point Ray Tracing in 3-D, PAGEOPH 148(1996) 421-4
  2. Bulant, P.: Controlled initial-value ray tracing and two-point ray tracing in 3-D, In: 59. EAGE meeting, Geneva, 1997, abstract, poster.
  3. Bulant, P.: Two-point ray tracing and controlled initial-value ray tracing in 3-D heterogeneous block structures, In: 67. SEG meeting, Dallas, 1997, abstract, oral presentation.
 3. Na třetím místě se umístil Mgr. Petr Němec, postgraduální student katedry chemické fyziky a optiky MFF UK za výsledky studia tvorby nezářivých center na povrchovém rozhraní polovodičů.
  1. Němec, P., Trojánek, F. and Malý, P.: Effect of photodarkening on dynamics of visible and infrared photoluminiscence in CdSx Se1-x -doped glass, Phys. Rew. B, 52 (1995) R8605-R8608.
  2. Němec, P., Trojánek, F., Santhi, S., Malý, P.: Effect of photodarkening on picosecond photoluminiscence in CdSSe-doped glasses, Journal of Luminiscence 72-74(1997) 375-376

Slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže spolu s předáním odměn spojených s umístěním na 1. až 3. místě bylo součástí programu 6. Fora fyziků “Fyzika a chemie” pořádaného dne 17.6.1998 v Praze.Ceny byly soutěžícím předány v přítomnosti nositele Nobelovy ceny za chemii pana profesora J. M. Lehna. Vítěz soutěže Petr Toman se zůčastnil programu fora pozvanou přednáškou. Soutěžící byli pozváni i na velmi milý vzpomínkový seminář na Milana Odehnala, do FÚ AV ČR 6.října 1998, na kterém přednesli příspěvky o své současné vědecké práci účastníci soutěže Mgr. Petr Toman, Dr. a RNDr. David Rafaja, CSc. z katedry fyziky polovodičů MFF UK, úspěšný účastník předchozích kol soutěže.

Výsledky soutěže za rok 1995

V roce 1995 se soutěže zúčastnilo pět autorů.

1.-2. místo:
Mgr. Tomáš Jungwirth, postgraduální student ve Fyzikálním ústavu AV ČR, za soubor prací z teorie rovnovážných a transportních vlastností 2D systémů v silných magnetických polích, a
Mgr. Miroslav Nývlt, postgraduální student MFF UK za soubor prací studujících magnetooptické jevy v ultratenkých vrstvách magnetických kovů.
3. místo:
Dr. Ing. Pavel Peka, FJFI ČVUT, za soubor prací o optických a dalších vlastnostech polovodičů.

Výsledky soutěže za rok 1993

V roce 1993 měla soutěž osm účastníků.

1. místo:
RNDr. David Vokrouhlický, CSc., z Astronomického ústavu MFF UK za soubor osmi publikovaných prací z astrofyziky.
2.-3. místo:
Miroslav Nývlt, student MFF UK, za soubor prací o magnetooptických jevech ve fyzice tenkých vrstev, a
RNDr. David Rafaja, postgraduální student MFF UK, za soubor šesti publikovaných prací z fyziky pevných látek.