Organizační a jednací řád České fyzikální společnosti, pobočného spolku Jednoty českých matematiků a fyziků

Čl. 1 – Základní ustanovení

 1. Česká fyzikální společnost (dále jen ČFS) je ve smyslu Čl. 17 Stanov Jednoty českých matematiků a fyziků (dále jen Stanovy) pobočným spolkem Jednoty českých matematiků a fyziků (dále jen JČMF), vytvořeným v souladu se Stanovami JČMF ze dne 8.7.1993 ve znění změny stanov ze dne 4.7.2014.
 2. ČFS vznikla v r. 1968 spontánní aktivitou členů pod názvem Fyzikální vědecká sekce JČMF a její první organizační řád byl přijat na ustavujícím valném shromáždění na 1. konferenci československých fyziků v Brně 1969. Od 1.1.2003 se název sekce mění na Česká fyzikální společnost, přičemž zůstávají zachovány všechny závazky a nároky sekce. Od 12. 6. 2016 se sekce mění na pobočný spolek JČMF s plným názvem Česká fyzikální společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků, přičemž zůstávají zachovány všechny závazky a nároky ČFS.
 3. V ČFS se sdružují fyzici, pracovníci příbuzných oborů a další vážní zájemci o fyziku, kteří jsou členy JČMF a chtějí se zúčastnit činnosti ČFS. Dále se mohou na činnosti ČFS podílet kolektivní členové, kteří využívají nebo hodlají využívat výsledky vědecko-výzkumné práce ve fyzice a chtějí podporovat rozvoj české fyziky.
 4. ČFS působí na území České republiky.
 5. ČFS se ve své činnosti řídí stanovami JČMF a tímto Organizačním a jednacím řádem.

Čl. 2 – Úkoly ČFS

 1. ČFS plní úkoly JČMF ve smyslu Čl. 4 a 5 Stanov v rámci svého odborného zaměření. Přitom zejména
  • a) usiluje o rozvoj fyziky a jejího využití v ostatních vědních oborech a v praxi v souladu se zájmy společnosti,
  • b) podněcuje a podporuje úsilí o zvyšování úrovně fyzikálního vzdělávání na vysokých školách,
  • c) hledá cesty k uplatnění mladých fyziků v průmyslu a v dalších oblastech společenské praxe a pomáhá vytvářet podmínky k jejich dalšímu odbornému růstu,
  • d) podporuje a organizuje styk se zahraničními fyziky a využívá k tomu mimo jiné možnosti mezinárodních a zahraničních vědeckých společností, s nimiž může uzavírat dohody o spolupráci ve smyslu čl. 3 Stanov. Je kolektivním členem Evropské fyzikální společnosti.
 2. K plnění svých úkolů ČFS využívá všech možností a forem činnosti JČMF podle Čl. 5 Stanov JČMF a spolupracuje s ostatními pobočnými spolky JČMF.

Čl. 3 – Členství v ČFS

 1. Členství v ČFS je buď řádné, nebo kolektivní.
 2. Řádným členem ČFS se může stát člen JČMF, který má zájem účastnit se činnosti ČFS.
 3. Kolektivním členem ČFS se může stát pracoviště, které má zájem na rozvoji fyziky a aplikaci výsledků fyzikálního výzkumu. Kolektivní členové určují svého zástupce pro jednání a písemný styk s ČFS.
 4. Členy ČFS přijímá výbor ČFS na základě jejich písemné přihlášky v souladu s články 6 až 9 Stanov JČMF a podle směrnic schválených valným shromážděním ČFS.

Čl. 4 – Práva a povinnosti členů ČFS

 1. Řádným členům ČFS přísluší právo:
  • a) volit a být volen do orgánů ČFS
  • b) být členem odborných skupin ČFS
  • c) být informován o činnosti a akcích ČFS a zúčastňovat se jich
  • d) podávat návrhy na činnost ČFS a vyjadřovat se k její činnosti
  • e) využívat výhod plynoucích z kolektivního členství JČMF a ČFS v mezinárodních vědeckých společnostech a z dohod JČMF a ČFS se zahraničními společnostmi.
 2. Kolektivní člen ČFS má kromě práv uvedených v Čl. 11 Stanov JČMF tato práva:
  • a) prostřednictvím svého zástupce volit do orgánů ČFS
  • b) podávat návrhy na činnost ČFS a vyjadřovat se k její činnosti
  • c) být informován o činnosti ČFS, všech jejich akcích a vysílat na tyto akce své pracovníky
  • d) obracet se na výbor ČFS s požadavky o zprostředkování odborných posudků, oponentur, recenzí a konzultací ve všech fyzikálních oborech.
 3. Členové ČFS a zaměstnanci kolektivních členů ČFS mohou být finančně zvýhodňováni při akcích, které ČFS pořádá.
 4. Členové ČFS jsou povinni:
  • a) zachovávat ustanovení Stanov JČMF a Organizačního a jednacího řádu ČFS
  • b) plnit usnesení orgánů ČFS, kterými se stanoví konkrétní úkoly členů ČFS
  • c) odpovědně plnit funkce, kterými byli pověřeni
  • d) přispívat k získávání a rozšiřování nových vědeckých poznatků a pomáhat jejich uvádění do praxe
  • e) platit ČFS stanovené členské příspěvky.

Čl. 5 – Zánik členství

 1. Členství v ČFS zaniká:
  • a) zánikem členství v JČMF podle Čl. 13 a 14 Stanov JČMF
  • b) písemným prohlášením člena, ze z ČFS vystupuje
  • c) nezaplacením členských příspěvků ČFS po dobu dvou let, ač byl člen o zaplacení upomenut.

Čl. 6 – Řídící a kontrolní orgány ČFS

 1. Řídící orgány ČFS jsou:
  • a) valné shromáždění ČFS
  • b) výbor ČFS
  • c) předsednictvo výboru ČFS.
 2. Kontrolním orgánem ČFS pro činnost hospodářskou je její kontrolní komise.

Čl. 7 – Valné shromáždění členů ČFS

 1. Nejvyšším orgánem ČFS je valné shromáždění (dále jen VS) jejích členů. Každý člen ČFS má právo účastnit se VS.
 2. VS je svoláváno výborem ČFS nejméně jednou za čtyři roky. O svolání VS jsou členové ČFS informováni sdělením v členských časopisech JČMF anebo pozváním.
 3. VS zvolí předsednictvo, které řídí jeho průběh.
 4. VS projednává zprávu o činnosti a hospodaření výboru ČFS za uplynulé období a schvaluje ji.
 5. VS schvaluje návrh na výši příspěvků členů ČFS.
 6. VS projednává a schvaluje návrh Organizačního a jednacího řádu ČFS a jeho změny. Organizační a jednací řád nabývá platnosti po schválení výborem JČMF.
 7. VS volí tajným hlasováním členy a náhradníky výboru ČFS a revizory podle Čl. 8 (2) a 10 (1).
 8. Usnesení VS se přijímá, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 9. Připouští se možnost korespondenčního hlasování. Zaslané hlasy se po ověření započítávají do hlasování účastníků VS.
 10. VS stanoví směry činnosti ČFS pro dané funkční období.
 11. Během funkčního období výboru ČFS lze svolat mimořádné valné shromáždění ČFS, které svolává výbor ČFS:
  • a) z vlastního uvážení
  • b) žádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů
  • c) na základě usnesení výboru JČMF.

Čl. 8 – Výbor ČFS

 1. Výbor ČFS řídí veškerou činnost ČFS v období mezi VS. Má alespoň dvanáct členů a nejvýše šest náhradníků.
 2. Výbor ČFS se volí takto:
  • a) dosavadní výbor ČFS připraví kandidátní listinu nového výboru
  • b) na pozvánce k valnému shromáždění, na němž se má volit nový výbor, se uvede jako zvláštní bod programu volba nového výboru
  • c) s pozvánkou na toto valné shromáždění dostane každý člen ČFS jeden kandidátní lístek a informaci o způsobu voleb
  • d) volby jsou tajné, přičemž každý člen může volit odevzdáním kandidátního lístku na VS anebo korespondenčně tak, že odešle kandidátní lístek výboru ČFS do určeného termínu
  • e) kandidáti se seřadí podle počtu obdržených hlasů; ti, kteří získali nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů jsou zvoleni; v případě, že takto nebyl zvolen plný počet členů výboru, může VS rozhodnout o jeho doplnění o další kandidáty v pořadí získaných hlasů.
 3. Výbor ČFS volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu, 2 místopředsedy, tajemníka a hospodáře ČFS.
 4. Funkční období výboru ČFS je čtyřleté. Člen výboru může vykonávat tutéž funkci nejvýše tři období za sebou.
 5. Výboru ČFS kromě úkolů uvedených v jiných částech jednacího řádu přísluší:
  • a) zajišťovat plnění programu činnosti ČFS
  • b) přijímat nové členy ČFS a doporučovat předsednictvu výboru JČMF přihlášky za členy JČMF
  • c) vést evidenci členů ČFS
  • d) pečovat o stálý růst počtu členů ČFS a dbát na to, aby se členská základna rozšiřovala ve všech odborných zaměřeních
  • e) dbát, aby všichni členové ČFS byli řádně informováni o akcích ČFS
  • f) na pracovištích, kde je soustředěno více členů ČFS, jmenovat důvěrníky ČFS a řídit jejich činnost
  • g) zřizovat pracovní komise ČFS
  • h) jmenovat zástupce ČFS do komisí JČMF
  • ch) doporučovat žádosti na zahraniční cesty členů ČFS v rámci zahraničních styků JČMF
  • i) podávat návrhy na publikace vydávané JČMF
  • j) vypracovat plán činnosti a hospodaření ČFS na běžný rok, zabezpečovat a kontrolovat jeho plnění
  • k) koordinovat činnost odborných skupin ČFS
  • l) ve stanovených termínech podávat zprávu o činnosti a hospodaření ČFS příslušným orgánům JČMF
  • m) podávat valnému shromáždění členů ČFS zprávu o činnosti a hospodaření ČFS za uplynulé funkční období
  • n) pečovat o archivaci materiálů o činnosti ČFS
  • o) podávat návrhy na vyznamenání členů JČMF.
 6. Schůzi výboru ČFS připravuje, svolává a řídí předseda ČFS. Schůze se konají nejméně dvakrát do roka. Výbor ČFS je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Výbor ČFS se usnáší prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů se pokládá za přijatý návrh, pro který hlasoval předsedající. Hlasování, ve kterých se rozhoduje o personálním obsazení funkcí, nebo která se jinak dotýkají volby určité osoby, probíhají tajně. Při rovnosti hlasů může rozhodnout předseda.
 7. Tajemník ČFS pořizuje z každého jednání výboru zápis, který je zasílán členům výboru ČFS.
 8. V odůvodněných případech se připouští hlasování výboru per rollam, o takovém hlasování se pořizuje zvláštní zápis. V odůvodněných důvodech se připouští i elektronické (videokonferenční) či hybridní jednání výboru.
 9. Předseda ČFS je podle Čl. 23 Stanov JČMF členem výboru JČMF a podle Organizačního a jednacího řádu výboru JČMF členem jeho předsednictva.
 10. Nemůže-li předseda ČFS vykonávat svou funkci, zastupuje jej pověřený místopředseda.
 11. Náhradníci výboru se účastní činnosti výboru, mohou být pověřováni zajišťováním dílčích úkolů výboru; rozhodovaní výboru se účastní s hlasem poradním. Uvolní-li se místo ve výboru odchodem některého člena, povolá výbor náhradníka podle pořadí.

Čl. 9 – Předsednictvo výboru ČFS

 1. Předsednictvo výboru ČFS je výkonným orgánem výboru ČFS.
 2. Předsednictvo výboru je tvořeno předsedou, místopředsedy, tajemníkem a hospodářem ČFS, případně dalšími členy výboru zvolenými výborem ČFS.
 3. Předsednictvo výboru ČFS svolává předseda podle potřeby v období mezi zasedáními výboru ČFS.
 4. Předsednictvo výboru ČFS řeší neodkladné úkoly, informuje výbor ČFS o své činnosti (zejména o každém podepsání smluvní a další dokumentace dle čl. 14) a je mu za svou činnost odpovědno.

Čl. 10 – Kontrolní komise ČFS

 1. Valné shromáždění, na kterém se volí nový výbor ČFS, volí stejným způsobem alespoň tři členy Kontrolní komise ČFS. Jejich funkční období je čtyřleté a shoduje se s čtyřletým obdobím výboru ČFS.
 2. Úkolem Kontrolní komise je:
  • a) kontrolovat hospodaření ČFS
  • b) podávat valnému shromáždění členů ČFS a podle potřeby výboru ČFS zprávu o hospodaření ČFS s návrhem usnesení o účetní uzávěrce.

Čl. 11 – Odborné skupiny ČFS

 1. Odbornou skupinu ČFS zřizuje výbor ČFS (čl. 17, odst. 4 Stanov). Odborné skupiny sdružují členy se společným zájmem o určitý obor problematiky v činnosti ČFS.
 2. K práci v odborné skupině se může přihlásit každý člen ČFS, člen ČFS může pracovat i ve více odborných skupinách.
 3. OS spolupracují s analogickými oborovými útvary zahraničních a mezinárodních organizací (EPS, IUPAP, SFS aj.).
 4. Činnost odborné skupiny řídí výbor odborné skupiny, volený na plenární schůzi odborné skupiny nebo korespondenčně.
 5. Výbor odborné skupiny se zpravidla skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a dalších členů. Funkce mohou být podle potřeby slučovány.
 6. Předseda odborné skupiny je zván podle potřeby na schůze výboru ČFS.
 7. Každá odborná skupina informuje prostřednictvím svého předsedy každoročně ve stanovených termínech výbor ČFS o své činnosti a záměrech do budoucna.

Čl. 12 – Pracovní komise ČFS

 1. Pro zajištění různých úkolů zřizuje výbor ČFS pracovní komise.
 2. Každá komise má svého předsedu, který je zpravidla členem výboru ČFS.

Čl. 13 – Hospodářské zajištění činnosti ČFS

 1. Činnost ČFS je hospodářsky zajišťována:
  • a) příspěvky řádných a mimořádných členů ČFS
  • b) příspěvky kolektivních členů ČFS
  • c) prostředky poskytovanými JČMF, příp. jinými institucemi
  • d) příjmy vyplývajícími z vlastní činnosti ČFS a jejích OS
  • e) dary a dědictvími.
 2. Hospodaření ČFS zajišťuje a eviduje hospodář ČFS.
 3. Při hospodaření se ČFS řídí obecnými předpisy a pokyny JČMF.
 4. ČFS jako pobočný spolek JČMF ručí sama za své dluhy.

Čl. 14 – Zastupování ČFS

 1. Statutárním orgánem ČFS je její předseda, který ČFS zastupuje a jedná jejím jménem, a to včetně podepisování smluvní a další dokumentace.
 2. Výbor ČFS může zplnomocnit též jiné členy výboru, příp. další členy ČFS, aby ve vymezeném rozsahu pobočný spolek zastupovali a jednali jeho jménem.

Čl. 15 – Právní postavení ČFS

 1. ČFS má právní subjektivitu ve smyslu Čl. 37 Stanov JČMF.

Čl. 16 – Závěrečná ustanovení

 1. Tento organizační a jednací řád České fyzikální společnosti, pobočného spolku Jednoty českých matematiků a fyziků, vznikl úpravou Organizačního a jednacího řádu ze dne 1.1. 2009 a nabývá platnosti dne 12.6. 2016 rozhodnutím výboru JČMF ze dne 11.6. 2016. Zároveň pozbývá platnosti dosavadní Organizační a jednací řád České fyzikální společnosti, sekce JČMF.