Valná shromáždění ČFS

Usnesení Valného shromáždění v Praze dne 11. 4. 2018

  • Valné shromáždění schválilo zprávu o činnosti za období 2014 – 2017, zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
  • Valné shromáždění schválilo dvě změny v Organizačním a jednacím řádu ČFS JČMF: (i) v Čl. 7, odstavec 9 se doplňuje možnost elektronického hlasování, tj. „Připouští se možnost korespondenčního i elektronického hlasování.“, (ii) v Čl. 8, odstavec 6 se mění „Schůze se konají nejméně čtyřikrát do roka“ na „Schůze se konají nejméně dvakrát do roka“,
  • Valné shromáždění zvolilo výbor ČFS ve složení Miroslav Cieslar, Jaroslav Dittrich, Jiří Dolejší, Slavomír Entler, Eduard Hulicius, Lukáš Kramárik, Jan Kříž, Jan Mlynář, Stanislav Novák, Eva Šimečková, Miroslav Šulc a Alice Valkárová, náhradníky výboru jsou David Kordek, Daniel Gazda, Emilie Těšínská a Michal Lesňák,
  • Valné shromáždění zvolilo revizory ČFS Petra Bydžovského, Miroslava Kotrlu a Dušana Novotného.

Usnesení Mimořádného valného shromáždění v Praze dne 2. 6. 2016

Vzhledem k souhlasu většiny členů ČFS valné shromáždění ČFS schválilo

  • Požadavek, aby byla Česká fyzikální společnost registrována jako pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků
  • Změnu názvu organizace na Česká fyzikální společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků
  • Úpravu Organizačního a jednacího řádu ČFS JČMF dle verze navržené na webových stránkách ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Předchozí usnesení