Valná shromáždění ČFS: 2002

Usnesení valného shromáždění FVS JČMF dne 11. 9. 2002 v Plzni

 1. Valné shromáždění schvaluje
  • Zprávu o činnosti FVS za období září 1999 – srpen 2002
  • Zprávu o hospodaření FVS za období 1999-2002
  • Revizní zprávu
  • Program činnosti FVS JČMF na léta 2002-2006
 2. Valné shromáždění uděluje oborové fyzikální medaile FVS JČMF dle návrhu výboru FVS
  • I. stupně (stříbrnou) V.Červenému, R. Koteckému, E. Tomkové,
  • II. stupně (bronzovou) P. Kubešovi.
 3. Valné shromáždění uděluje absolutorium odstupujícímu výboru FVS s výhradou, že nebyl splněn úkol vytvoření e-mailového adresáře FVS uložený minulým Valným shromážděním.
 4. Valné shromáždění ukládá výboru FVS uspořádat 15. konferenci českých a slovenských fyziků v roce 2005.
 5. Valné shromáždění zvolilo výbor FVS JČMF pro období od září 2002 do valného shromáždění v r. 2006 ve složení P.Bydžovský, A.Cieplý, J.Dittrich, A.Kopal, J.Nadrchal, D.Novotný, J.Obdržálek, J.Pištora, L.Skrbek, P.Sládek, D.Slavínská, A.Valkárová, náhradníky výboru L.Eckertovou a P.Tlustého, revizory E.Šimečkovou a I.Veltruského, náhradníka revizorů J.Šebka.
 6. Valné shromáždění ukládá výboru FVS předložit výboru JČMF návrh na změnu názvu FVS na Česká fyzikální společnost, sekce JČMF a další úpravy jednacího řádu FVS. Valné shromáždění zdůrazňuje, že jde o změnu názvu a úpravu jednacího řádu při zásadním zachování dosavadní struktury JČMF.
 7. Valné shromáždění schvaluje zvýšení členského příspěvku sekce na 180 Kč ročně. Členové do 28 let včetně a důchodci (na základě požádání) platí členské příspěvky v poloviční výši.
 8. Valné shromáždění schvaluje pravidla pro pořádání akcí FVS s režijním poplatkem ve výši 8 % rozpočtu akce.
 9. Valné shromáždění ukládá výboru FVS JČMF zajistit účast FVS ve Světového roku fyziky 2005, zejména uspořádání navazujících národních akcí.

 

← Zpět