Valné shromáždění 2022

Valné shromáždění České fyzikální společnosti  se bude konat ve čtvrtek dne 21. dubna od 16 hod.  v posluchárně F2 MFF UK Ke Karlovu 5, Praha 2.  Součástí Valného shromáždění budou i volby nové revizní komise a nového výboru ČFS. Zásady průběhu Valného shromáždění jsou definovány naším Organizačním a jednacím řádem. Na našich webových stránkách najdete i stručné přehledy naší činnosti v uplynulých letech. Valné shromáždění naší společnosti, která je pobočným spolkem  (aneb odbornou sekcí) Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF),  se tak bude konat v dostatečném předstihu před Sjezdem JČMF, který se bude konat v Plzni na konci letošního června, viz stránky JČMF

Ke stažení nabízíme kandidátní listinu k oběma volbám. Volit lze třemi způsoby (každý člen ČFS JČMF přitom samozřejmě může volit pouze jednou, což by měl svým jedinečným kódem, který obdrží emailem nebo poštou):

  1.  Nejlépe elekronicky pomocí hlasovacího robota, instrukce přijdou emailem nebo poštou, nebo
  2. zasláním zakroužkovaného kandidátního lístku na adresu sekretářky ČFS paní  Barbory Chudíčkové, FzÚ AV ČR, Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6 v dobře zalepené obálce výrazně nadepsané Volby ČFS, nebo
  3. Osobně během Valného shromáždění na MFF UK 21. dubna

Všechny volební hlasy budou sečteny na Valném shromáždění  dne 21. dubna 2022. Součástí Valného shromáždění bude vedle stručné zprávy o činnosti a  zprávy o hospodaření  i zvaná přednáška paní doktorky Heleny Reichlové z Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i., a samozřejmě diskuse ohledně priorit naší společnosti do dalšího čtyřletého období.