Valná shromáždění ČFS: 2008

Usnesení Valného shromáždění v Hradci Králové dne 9. 9. 2008

Valné shromáždění v počtu 41 přítomných členů ČFS schvaluje (39 hlasů pro, 2 se zdrželi):

  • Zprávu o činnosti ČFS za období od r. 2006 do současnosti (přednesla A.Valkárová)
  • Zprávu o hospodaření ČFS (přednesl P.Bydžovský)
  • Zprávu kontrolní komise (přednesl v zastoupení kol. Dittrich)

Valné shromáždění rozhodlo o předložení výboru JČMF návrhu na změnu jednacího a organizačního řádu , jmenovitě článku 3. “V ČFS se sdružují fyzici, pracovníci příbuzných oborů a další vážní zájemci o fyziku, kteří jsou členy JČMF a chtějí se zúčastnit činnosti ČFS.”
(proti 0, 3 se zdrželi hlasování)

Valné shromáždění odevzdalo diplomy přítomným vítězům soutěže M.Odehnala za r. 2008.

Valné shromáždění udělilo stříbrnou medaili 1.stupně ČFS kol. Jelínkovi a schválilo udělení stříbrných medailí ČFS S.M.Bilenkému (0 hlasů proti, 2 se zdrželi) a kol. D.Slavínské (0 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování).

 

← Zpět